Zastosowanie kotew montażowych

 

Kotwy montażowe przeznaczone są do łączenia ościeżnic okien oraz ościeżnic drzwi

balkonowych wykonanych z drewna, aluminium i PVC-U z ościeżami otworów ściennych w

budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, rekreacji

indywidualnej i gospodarczych.

Zabudowa okien i drzwi balkonowych powinna być zgodna z instrukcją montażu

opracowaną przez producenta, która powinna uwzględniać pomiary ościeży otworów

ściennych wg PN-ISO 7996-2:1994.

 

Instrukcja montażu powinna również określać minimalną ilość kotew, jakich należy

użyć przy ich montażu z uwzględnieniem stref obciążenia wiatrem oraz współczynnika

ekspozycji określonych w PN-77/B-02011.

Zalecany rozstaw między kotwami okien i drzwi nie powinien przekraczać 700 mm,

a odległość kotew od naroży okien lub drzwi nie powinna być większa niż

150 mm.

Zalecany luz obwodowy między ościeżnicami okien i drzwi balkonowych a ościeżem

muru powinien wynosić 10-20 mm na każdą stronę okna i drzwi. Rodzaj stosowanej pianki

montażowej do uszczelniania okien i drzwi balkonowych powinien określić producent okien

i drzwi.

 

W przypadku stosowania do wypełnień szczeliny obwodowej między ościeżnicą

a ościeżem zapraw murarskich należy przestrzegać zasady, aby kotwy nie miały

bezpośredniego kontaktu z wypełnieniem zawierającym gips, który może powodować

pojawienie się śladów korozji na powierzchni kotwy.

Kotwy mocuje się w ościeżu przy pomocy łączników rozporowych dobieranych dla

każdego rodzaju muru. Dobór łączników w zależności od rodzaju materiału z którego

wykonany jest mur powinna określać instrukcja montażu drzwi i okien.

Właściwy montaż kotew zapewnia prawidłową dylatację (połączenie przesuwalne) pomiędzy

oknem i drzwiami balkonowymi a ościeżem.

Możliwość komentowania została wyłączona.